Política de Privacitat

Les vostres dades seran tractades per ComuArt en virtut del que disposa l’article 26 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern sobre la base jurídica del tractament prevista en l’article 6.1.c) del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

Teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat adreçant-te a la nostra Oficina de Privacitat a través de la següent direcció de correu electrònic: per exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament.